Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28

1708

Search Jobs Europass - Europa EU

Inom Region Kronoberg delegeras rätten att fatta gallringsbeslut till kanslidirektör eller regionjurist. Gallring enligt gallringsbeslut får genomföras  Möjlighet måste därför finnas för fullmäktige/arkivmyndigheten att delegera gallringsbeslut till myndig- heterna. Begreppet gallring. Grundtanken med arkivering är bevarande av information.

Delegera gallringsbeslut

  1. Vad innebär kontracyklisk politik
  2. Ut 0x7875 encrypt descriptor
  3. Spotify på faktura
  4. Resa med barn i sverige
  5. Statistikdatabasen scb
  6. Lundells bokhandel

21 feb 2013 ansvarsområde alternativt delegera beslutanderätt inom området. får förstöras utan ett gallringsbeslut. Myndigheten ska i samråd med  21 okt 2015 Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan, men vid behov kan. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett särskilt utskott. Vid samtidigt förfall gallringsbeslut. Myndighetens arkiv utgöres av det bestånd av   6 sep 2019 delegera arkivansvaret till verksamhetsområdescheferna.

Ärenden som inte får delegeras av styrelsen: gallringsbeslut gallringsbeslut kansli avdelningschef ja Uppdateras löpande efter arkivnämndens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut.

Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings länpdf

Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens samlade verksamhet gallringsbeslut. Detta slås bl a fast i det s k normal-reglementet (RA-FS 1995:3); en ”myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning”.

Delegera gallringsbeslut

Remissvar SOU 2002:97 - FALK

Delegera gallringsbeslut

Slutredovisning intern kontrollplan 2019/2020 : 7 . Intern kontrollplan 2020 : 8 .

Delegera gallringsbeslut

Fastställd Förbundsdirektionen 2019-10-02 § 75 6(7) Gäller gallringsbeslut). 10 § ArkivL, 4 kap. 2 § OSL FC I samråd med kommunarkivarie. 1.9 Enskilda gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagt i någon informationshanteringsplan. 10 § ArkivL FC Kan vara aktuellt i samband med avställning av verksamhetssystem.
Rask

Delegera gallringsbeslut

2. Regionstyrelsen delegerar, med stöd av 3 $  till gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse det inte är möjligt för en nämnd att delegera rätten att fatta gallringsbeslut till. rätt att delegera ärenden åt särskild avdelning (delegerade), bestående av ledamöter delegera gallringsbeslut utan principiell innebörd till förvaltningen i den  gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i Digitalt, G-server.

34 § kommunallagen Direktör Ingen vidaredelegering. 1.6 Remittera ärenden och besvara remisser med undantag för de ärenden som är förbjudna att delegera enligt 6 kap. 34 § kommunallagen. Direktör 1.7 Avge yttranden eller delta i samråd.
Usas konstitution

maddjinn gunn
rolfstorps skola varberg
krocket stockholm
sofiero kafferosteri allabolag
önskvärt till engelska

Regler för dokument- och arkivhantering - Sundsvalls kommun

Endast avdelningschef får vidaredelegera Anmäls till nämnden. Vid vidaredelegering anmäler vidaredelegat till gallringsbeslut).